საზღვაო გადაზიდვა

უპირატესობები

 როდესაც დამკვეთს ესაჭირეობა ტვირთის გადაზიდვის დაბალი ტარიფი და მაღალი გადაზიდვის უნარი. ტვირთის გადაზიდვა ხდება საზღვაო ტრანსპორტით,

 სისტემატურად გამოყენებადი საზღვაო ხაზები და „ ალაგი “ პარტნიორობა, საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ საზღვაო ტრანსპორტირების საუკეთესო ვადები ,ფასები და საზღვაო გადაზიდვების ფართო არჩევანი, როგორებიცაა LCL (ნაკრები ტვირთები), FCL (მთლიანი კონტეინერები), ტემპერატურული ტვირთები და ა.შ. 

საერთაშორისო საზღვაო გადაზიდვა : 

  • ტრანსპორტირება დატვირთვის წერტილიდან - ფოთის და ბათუმის პორტამდე და შიდა გადაზიდვები ამიერკავკასიის შიგნით;
  •  გემების დაფრახტვა;
  •  პირდაპირი წარმომადგენლობითი საქმიანობა ბათუმის და ფოთისა პორტებში; საპორტო მომსახურეობების უზრუნველყოფა;
  •  ტვირთის აღწერა და რეპორტინგი; 
  • ტვირთების გადაზიდვა საქართველოში 
  • ტვირთის დაბმა-დამაგრება როგორც გემზე, ასევე სატრანსპორტო საშუალებებზე;
  •  ჩვენს განკარგულებაში მყოფი საავტომობილო პარკით შემდგომი ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;
  •  საბორნე გადაზიდვა; 
  • საზღვაო გადაზიდვისთვის საჭირო საბუთის დამზადება. 

ამ ტრანსპორტის ნაკლოვანება სხვა სხვა ტიპის გადაზიდვებთან შედარებით( საჰაერო გადაზიდვა, სახმელეთო გადაზიდვა): დაბალი სიჩქარე, მკაცრი მოთხოვნები შეფუთვასა და ტვირთის სიმაგრეზე, ასევე გამგზავრების დაბალი სიხშირე.

წესები საზღვაო ტრანსპორტისათვის

ინკოტერმს 2010 მიერ განსაზღვრული საზღვაო გადაზისვის ოთხი პირობა:

 FAS – Free Alongside Ship (გადამზიდი პორტის დასახელება) გამყიდველი ვალდებულია მიიტანოს ტვირთი დასახელებულ პორტში და განათავსოს გემზე. გამყიდველი ვალდებულია მოამზადოს ტვირთი ექსპორტისთვის. მოსახერხებელია მხოლოდ საზღვაო ტრანსპორტის მაგრამ არა მულტიმოდალური საზღვაო ტრანსპორტის კონტეინერებში(იხ.ინკოტერმი2010, ICC გამოცემის715). ეს ტერმინი ძირითადად გამოიყენება მძიმე და დიდი მოცულობის ტვირთებთან.

 FOB- Free on bord (დატვირთვის პორტის დასახელება) გამყიდველის მიერ მყიდველისათვის საქონლის მოწოდების ვალდებულება შესრულებულად ითვლება, როდესაც საქონელი გადაჰკვეთს გემის კიდეს დასახელებული ჩატვირთვის პორტში. ამ მომენტიდან ტვირთვის შემთხვევით დაღუპვის ან დაზიანების რისკი ეკისრება მყიდველს. გარდა ამისა, FOB-იგულისხმობს გამყიდველის მიერ საქონლის ექსპორტისათვის მომზადებას.

 CFR – Cost and Freight (დანიშნულების პორტის დასახელება) გამყიდველის მოვალეობაა, გადაიხადოს საქონლის დანიშნულების პორტში ჩატანისათვის აუცილებელი ხარჯი და დაფრახტვის ღირებულება, მაგრამ მას არ ეკისრება ტვირთის შემთხვევითი დაღუპვის ან განადგურების რისკი. გარდა ამისა, გამყიდველს არ ეკისრება იმ ხარჯების გადახდა, რომელიც გამოწვეულია ტვირთის გემბანზე მოთავსების შემდეგ წარმოქმნილი მოვლენებით. გამყიდველს ეკისრება აგრეთვე საქონლის ექსპორტისათვის მომზადება.

 CIF – Cost, Insurance and Freight (დანიშნულების პორტის დასახელება) მოცემული ტერმინის შემთხვევაშიგამყიდველს ეკისრება იგივე ვალდებულებები, რაც CFR ტერმინის შემთხვევაში, პლუს საზღვაო დაზღვევის უზრუნველყოფა მყიდველის მიერ საქონლის ტრანსპორტირების პერიოდში ტვირთის შემთხვევით დაღუპვის ან განადგურების შემთხვევაში. გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს სადაზღვევო პრემია. ამ შემთხვევაში, იგი უზრუნველყოფს დაზღვევას მინიმალური დაფარვით. 

კონტეინერი სრული დატვირთვით

დატვირთვის მისამართზე პორტიდან იგზავნება ცარიელი კონტეინერი, რომელიც დატვირთული ბრუნდება პორტშივე და საბუთების დამზადების შემდეგ იტვირთება გემზე. გემი შემოდის ფოთის ან ბათუმის პორტში, ეს დამოკიდებულია საზღვაო ხაზზე, რის შემდეგაც ხდება კონტეინერის გადმოცლა გემიდან და დატვირთვა ტრაილერში. აღნიშნული კონტეინერი ტრაილერით მიდის დაცლის მისამართზე და შემდეგ აუცილებლად ბრუნდება პორტში. 

აღნიშნული სერვისის უპირატესობა სახმელეთო გადაზიდვასთან შედარებით არის დაბალი ტარიფი, თუმცა ტრანსპორტირების ვადა საკმაოდ მაღალია სახმელეთო გადაზიდვასთან შედარებით. სახმელეთო გადაზიდვით მთლიან ტრაილერს ევროპიდან-საქართველომდე ჭირდება დაახლოებით 10 დღე, იგივე ტვირთის კონტეინერით საზღვაო გზით ტრანსპორტირებას ჭირდება 30-40 ან მეტი დღე. 

საზღვაო/საკონტეინერო გადაზიდვები ყველაზე ხშირად მიმართულებები საზღვაო გადაზიდვა ჩინეთიდან , ტვირთის გადაზიდვა საზღვაო ტრანსპორტით ჩინეთიდან აღემატება გადაზიდვებს სახმელეთო გზით გადაზიდვებს, საზღვაო გადაზიდვა ამერიკიდან , ამერიკის მიამრთულებაში დიდი წილი უჭირავს ავტომობილების გადაზიდვას ,

„ალაგი“ მსოფლიოს 100-მდე წამყვან ლოგისტიკურ კომპანიებთან თანამშრომლობს, და აქვს დიდი ოდენობით საწყობი.